Daphne Restaurant

5530 Wharf Ave

(604) 885-2008

Greek